Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Nauka o lesním prostředí

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
20.6.2013 – 23.6.2013,  08:00 – 16:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis

Definice studijních cílů:

Získat aktuální informace z vědy a výzkumu z oblasti geomorfologie, pedologie a ochrany půdního a vodního prostředí ve vztahu k lesnictví.

V rámci distančního vzdělávání jsou v rámci webového portálu vled.eu dostupné:

  • elektronické studijní texty k jednotlivým tématům
  • konzultace s garanty prostřednictvím diskusního fóra, emailové komunikace a skype komunikace
  • test ověření získaných znalostí – evaluační dotazník
  • soupis doporučené literatury

Struktura kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dodace (h) Garant
Přehled regionální geologie a geomorfologie 4 Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Taxonomie humusových forem 4 Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
Biologie lesních půd 4 Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
Půdní taxonomie a půdotvorné procesy 4 Doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Odborná exkurze 8 Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. kr@mendelu.cz
Doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček dusvav@mendelu.cz
Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. bajer@mendelu.cz
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. xsimkov0@node.mendelu.cz

Přehled studijních textů k jednotlivým tématům:

Využití nových výzkumů ve výuce geologie - doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Péče o úrodnost půd v lesních školkách - doporučená hodinová dotace pro studium 2 hodiny

Půdní taxonomie a kvantifikace úrodné půdy – doporučená hodinová dotace pro studium 2 hodiny

Půdní organická hmota - doporučená hodinová dotace pro studium 2 hodiny

Hydrochemie - doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Implementace směrnice povodní - doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Plánování ve vodním hospodářství - doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Stanovení jakosti vody – doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Vodní politika, Monitoring vod – doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Atlas základních hornin

Distanční forma studia formou konzultací s garantem kurzu:

- doporučená hodinová dotace pro studium 3 hodiny

Distanční forma studia probíhá formou konzultací s garanty jednotlivých částí prostřednictvím diskusního fóra: http://www.vled.eu/distancni-studium.html v rámci webového portálu vled.eu.

Distanční forma studia probíhá po předchozí domluvě emailem (kontakty jsou uvedeny výše) s garanty jednotlivých částí prostřednictvím telekonference, případně videokonference prostřednictvím skype. Garanti jednotlivých částí budou k dispozici v daný termín na skypu pod skype jménem projekt.vled.

Distanční forma studia probíhá prostřednictvím emailové komunikace s garanty jednotlivých částí. Emailové kontakty na jednotlivé garanty jsou uvedené výše.

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Nauka o lesním prostředí

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Nauka o lesním prostředí. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Nauka o lesním prostředí. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Děkujeme

Seznam doporučené literatury:

HRUŠKA, B., Lesnická geologie, Praha, SPN, 1993. ISBN 80-7157-065-6. JELÍNEK, S., Lesnická geologie, Brno, MZLU, 1998.

HRUŠKA, B. -- JELÍNEK, S., Lesnická geologie, Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. ISBN 80-7157-321-3

CHLUPÁČ, I. -- BRZOBOHATÝ, R. -- KOVANDA, J., Geologická minulost České republiky, Praha, Academia, 2002. ISBN 80-200-0914-0 LIPSKÝ, Z., Sledování změn v kulturní krajině, ČZU v Praze 2001.

ŠIMEK M., Základy nauky o půdě. Neživé složky půdy. , 2. vyd. Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 2005, 131 s.

ZBÍRAL, J. a kol., Porovnání extrakčních postupů pro stanovení základních živin v půdách ČR, Brno, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2001. ISBN 80-86051-69-2

WHITE, R E., Principles and practice of soil science: the soil as a natural resource, Malden, Blackwell Science, 2006. ISBN 0-632-06455-2

SUKOP, I., Aplikovaná hydrobiologie, Brno, MZL, 1998. ISBN ISBN80-7157-290-X

LELLÁK, J. -- LHOTSKÁ, I. -- KUBÍČEK, F., Hydrobiologie Praha Karolinum, 1992, ISBN 80-7066-530-0

AMBROŽOVÁ, J., Aplikovaná a technická hydrobiologie, Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze , 2003. ISBN 80-7080-521-8

HETEŠA, J. -- SUKOP, I., Ekologie vodního prostředí, Brno, VŠZ, 1994. ISBN 80-7157-131-8

SUKOP, I., Ekologie vodního prostředí, Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2006, ISBN 80-7157-923-8

Další informace
http://jirman.info/www/ugp/atlas_zakl_horn/index.html