Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

1) Silva Start

Jedná se o zahajovací klíčovou aktivitu, která má nastartovat bezproblémové řešení projektu po celou jeho dobu. Tato aktivita byla ukončena dle harmonogramu projektu 30. 6. 2012. V rámci klíčové aktivity vznikly na všech partnerských pracovištích kontaktní místa, která slouží cílové skupině pro přístup k elearningovým aplikacím, výukovým videím, skype konzultacím či k přístupu k elektronickým určovacím klíčům. Proběhlo dotazníkové šetření potřeb cílové skupiny – pro zjištění potřeb a znalostí cílové skupiny, jehož výstup byl použit a je dále používán k zpřesnění cílů projektu a zacílení na potřeby cílové skupiny. Na aktivitě se podíleli všichni členové realizačního týmu na svých specifikovaných pozicích mimo lektorů. Cílová skupina byla informována o projektu, byl jí představen harmonogram aktivit, byly zahájeny registrace na jednotlivé kurzy. Proběhl pilotní kurz Silva Learning zaměřený na Techniku v lesním hospodářství. Součástí této klíčové aktivity byl také vznik webového portálu projektu, jenž nyní slouží potřebám realizačního týmu a cílové skupině. Tento portál bude v průběhu celé doby řešení dále rozvíjen a aktualizován.

2) Silva Learning

Aktivita Silva Learning je nosnou aktivitou celého projektu, neboť její náplní je deset kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Realizace aktivity bude zahájena pilotním programem odborného vzdělávání. Ten bude následně vyhodnocen dotazníkem spokojenosti a úspěšnost bude zjištěna kontrolním testem cílové skupiny.Ve spolupráci s kontaktními místy bude vyhodnocena především sekvence konzultací a jejich časové rozložení. Získané zkušenosti budou následně využity v dalších devíti kurzech. Budou zahájeny odborné aktivity na webovém portálu tj. příprava a aktualizace elearninových opor a studijních materiálů. Projektový web bude využit pro přihlašování do kurzu on-line. Po ukončení pilotního programu bude spuštěna dvojice programů se zaměřením na zvyšování znalostí a dovedností učitelů v oblastech: ochrana lesů, choroby a škůdci dřevin, myslivost, pěstování lesů, technika lesního hospodářství, lesnické stavby, nauka o lesním prostředí, hospodářská úprava lesa, lesnická botanika a lesnická dendrologie. Z důvodů efektivnosti budou kurzy realizovány každého půl roku dva kurzy počínaje šestým měsícem řešení. Kurzy mají následující strukturu: 16 hodin přednáškových bloků, 8 hodin exkurzí, 16 hodin konzultací a elearningu. V průběhu elearningu je vždy na portálu dostupný lektor, kterému lze zaslat dotaz. Lektor aktivně komunikuje s cílovou skupinou, monitoruje její činnost při využívání opor, metodicky je vede, odpovídá na dotazy. Výstupem klíčové aktivity jsou kurzy se zaměřením na zvyšování znalostí a dovedností učitelů v odborných oblastech lesnického vzdělávání.

3) Silva Practise

Motem klíčové aktivity je rozvoj preferovaných gramotností v oblastech rozvoje cizojazyčných a počítačových kompetencí. V rámci aktivity proběhnou minimálně dva pětidenní intenzivní kurzy zaměřené na počítačovou gramotnost (přesná náplň kurzu bude zvolena dle potřeb cílové skupiny) a minimálně tři pětidenní intenzivní kurzy zaměřené na jazykové kompetence - anglický jazyk. Kurzy budou mít stoupající náročnost, absolvování předchozí úrovně není nutné pro úroveň následující. Jazykové kurzy jsou zaměřeny na odborný jazyk a jeho využití v pedagogické činnosti absolventa kurzu. Cílová skupina bude testována rozřaďovacím testem pro zjištění její úrovně obecného jazyka. Aktivita proběhne v 6. - 9. měsící projektu, 18. - 21. a 30. - 33.

4) Silva Aprobation

Finální aktivita celého projektu se nazývá Silva Aprobation. V této aktivitě budou jednotlivé kurzy postupně zpracovány do žádostí o akreditaci a ta bude předložena akreditační komisi ke schválení. Na přípravě a realizaci se bude podílet celý realizační tým pod vedením garanta akreditace. Cílová skupina bude do aktivity zapojena pomocí hodnotících dotazníků, které budou shromažďovány za proběhnuté programy klíčové aktivity Silva Learning. Kontaktní místa budou poskytovat zpětnou vazbu cílové skupiny k návrhu DVPP. Výstupem klíčové aktivity bude hlavní výstup celého projektu a to akreditovaný veřejně nabízený program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol obsahujících 10 specifických kurzů. Dále výstupem jsou ověřené inovované studijní materiály.