Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Lesnické stavby

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
9.4.2014 – 11.4.2014
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis
Kurz je zaměřen na současný stav oboru lesnických staveb a náplň výuky předmětů, které garantuje Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny v rámci výuky v lesnických a krajinářských studijních programech Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Kurz je koncipován do teoretického a praktického bloku. V dvoudenním teoretickém bloku budou prezentována současná hlediska oborů zpřístupňování lesa, úpravy vodních toků a hrazení bystřin a funkcí lesa v životním prostředí. Součásti kurzu je i jednodenní exkurze s praktickými ukázkami realizací lesnických staveb na Školním lesním podniku „Masarykův les“ Křtiny, které slouží jako demonstrační objekty pro výuku studentů.


Definice studijních cílů:

Získat aktuální informace z vědy a výzkumu z oblasti lesnických staveb.

V rámci distančního vzdělávání jsou v rámci webového portálu vled.eu dostupné:

  • elektronické studijní texty k jednotlivým tématům
  • konzultace s garanty prostřednictvím diskusního fóra, emailové komunikace a skype komunikace
  • test ověření získaných znalostí – evaluační dotazník
  • soupis doporučené literatury

Struktura kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dotace (h) Garant
Výuka ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
1 doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Zpřístupňování lesa
3 Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Revitalizace vodních toků
4 prof. Dr. Ing. Miroslav Šlezingr
Lesnická hydrologie, hrazení bystřin a meliorace, malé vodní nádrže
4 Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
Projektová příprava staveb
2 prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
Funkce lesa
1 doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Odborná exkurze
8 Ing. Petr Hrůza, Ph.D., Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. petr.kupec@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Miroslav Šlezingr miloslav.slezingr@mendelu.cz
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc. tlapak@mendelu.cz
Ing. Petr Hrůza, Ph.D. petr.hruza@mendelu.cz
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka miroslav.kravka@mendelu.cz

Přehled studijních textů k jednotlivým tématům:

Distanční forma studia formou konzultací s garantem kurzu:

- doporučená hodinová dotace pro studium 3 hodiny

Distanční forma studia probíhá formou konzultací s garanty jednotlivých částí prostřednictvím diskusního fóra: http://www.vled.eu/distancni-studium.html v rámci webového portálu vled.eu.

Distanční forma studia probíhá po předchozí domluvě emailem (kontakty jsou uvedeny výše) s garanty jednotlivých částí prostřednictvím telekonference, případně videokonference prostřednictvím skype. Garanti jednotlivých částí budou k dispozici v daný termín na skypu pod skype jménem projekt.vled.

Distanční forma studia probíhá prostřednictvím emailové komunikace s garanty jednotlivých částí. Emailové kontakty na jednotlivé garanty jsou uvedené výše.

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Lesnické stavby

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Lesnické stavby. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme.

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Lesnické stavby. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Děkujeme

Seznam doporučené literatury:

KRAVKA, M. a kol. Základy lesnické a krajinářské hydrologie a hydrauliky V Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2009 978-80-7375-338-2

KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . : 1. díl Vlašim ČSOP Vlašim 2003 80-86327-36-1

KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. : 2. díl Vlašim ČSOP 2005 80-86327-44-2

SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování Praha Naděžda Skleničková 2003 80-903206-1-9

ZIMOVÁ, E. Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě. Praktická příručka pro projektanty ÚSESa PÚ Kostelec nad Černými lesy Lesnická práce, s.r.o 2002 80-86386-31-7

KOLAŘÍK, J. a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les Praha Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2009 978-80-87051-72-6

ŠLEZINGR, M. Břehová abraze Brno CERM 2004 80-7204-342-0

ŠLEZINGR, M. Revitalizace toků : příspěvek k problematice úprav vodních toků Brno VUTIUM 2010 978-80-214-3942-9

WEIGLOVÁ, K. Mechanika zemin Brno Akademické nakladatelství CERM 2007 978-80-7204-507-5

HANÁK, K. a kol. Stavby pro plnění funkcí lesa Praha Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT 2008 978-80-87093-76-4

HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Trasování a projektování lesních a odvozních cest Brno MZLU v Brně 2003 80-7157-685-9

HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Vybrané statě I Brno MZLU v Brně 2002 80-7157-639-5